TeaMe programmiraamesloodud gümnaasiumi valikkursused.

Annab esmased teadmised ja oskused geoinfosüsteemide (GIS) ja asukoha määramise süsteemi (GPS) kasutamiseks.
Annab ülevaate GIS rakendusvõimalustest erinevates valdkondades, sh kaugseires.
Käsitleb GISiga seotult elektrooniliste kaartide loomist ja kasutamist.
Annab ülevaate geoinfosüsteemides kasutavatest andmetetest, tutvustab lihtsamaid andmepäringuid ja GIS analüüse.
Võimaldab õpilastel tundma ja rakendama õppida GIS vabavaralist tarkvara QuantumGIS ning ESRI tarkvara ArcGIS ja GISil põhinevaid veebiteenusi.

Valikkursus “AKU: Arvuti kasutamine uurimistöös” kuulub loodusteaduslike valikainete loendisse 2011. aastal kehtima hakanud gümnaasiumi riiklikus õppekavas. Tegemist on informaatika õppeaine alla kuuluva kursusega, mille raames õpetatakse infotöötlusega seonduvaid praktilisi oskusi uurimistöö läbiviimise kontekstis. Kursus on kavandatud 35 tunni mahus auditoorse õppetöö vormis, koos veebitoega Moodle keskkonnas. Kursuse ülesannetes ja näidetes tuginetakse üldlevinud kontoritarkvara (MS Office, OpenOffice või LibreOffice) kasutamisele.  Kursuse ja selle aluseks oleva digitaalsete õppematerjalide komplekti väljatöötamist rahastas TeaMe programm ETAGi vahendusel.

Gümnaasiumi laia ja kitsa matemaatika ainekava valikkursus. Protsentarvutus majanduses. Finantsmatemaatika elemendid. Majandusstatistika. Majanduses kasutatavaid funktsioone. Optimeerimisülesanded majanduses. Lineaarne planeerimine. Majandusnähtuste modelleerimine. Otsustusteooria elemendid.

Kursuse läbinud õpilane on omandanud baasteadmised robootika ja mehhatroonika süsteemide loomiseks. Ta tunneb põhilisi automaatikas ja robootikas kasutatavatest anduritest ning nende tööpõhimõtet. Ta oskab rõhuda süsteemide disainimise etappidele ning nende olulisusele, võimalikele töö käigus tekkivatele probleemidele. Kursuse läbides peavad osalejad kasutama matemaatikat, füüsikat teistsuguses kontekstis ning seeläbi kinnistuvad neile teadmised paremini.