Eesmärgid

Kursus on mõeldud RÕK-i 3.klasside lastele lugemistehnilise vilumuse tõstmiseks, teksti funktsionaalseks töötluseks ning loetu paremaks mõistmiseks.

Kursuse õpiväljundid

Kursuse läbinu:

  • loeb nii häälega ja kui endamisi ladusalt ja teksti mõistes; mõistab lihtsat plaani, tabelit, diagrammi, kaarti;  loeb õpitud teksti ette õigesti, selgelt ja sobiva intonatsiooniga;
  • töötab tekstiga eakohaste juhiste alusel;
  • vastab suulistele ja lühikestele kirjalikele küsimustele loetu kohta;
  • eristab kirjalikus tekstis väidet, küsimust, palvet, käsku, keeldu; 
  • tunneb ära jutustuse, luuletuse, näidendi, muinasjutu, mõistatuse, vanasõna, kirja;
  • väljendab end suhtlusolukordades selgelt ja arusaadavalt: palub, küsib, selgitab, keeldub, vabandab, tänab; vastab küsimustele, kasutades sobivalt täislauseid ning lühivastuseid;
  • vaatleb sihipäraselt, kirjeldab eesmärgipäraselt nähtut, eset, olendit, olukorda, märkab erinevusi ja sarnasusi; 
  • avaldab arvamust kuuldu, vaadeldu ja loetu kohta; 
  • annab küsimuste toel arusaadavalt edasi õppeteksti, lugemispala, pildiraamatu, filmi ja teatrietenduse sisu; koostab kuuldu/loetu põhjal skeemi/kaardi; 
  • jutustab loetust ja läbielatud sündmusest; jutustab pildiseeria, tugisõnade, märksõnaskeemi ja küsimuste toel.

Õppetöö korraldus

Õppetöö jooksul toimub 10 videotundi ja 20 e-õppe tundi, mille õppur läbib iseseisvalt või koos juhendava täiskasvanuga.

Kursuse ajakava

(siia tulevad täpsed kuupäevad, kus on iga teema juures kirjas, kas see on iseseisev e-õpe või videotund. Rühmatunde ja praktikume ei ole planeeritud)

Hinnatavad tegevused

Iga lugemispala juures on erinevad ülesanded, mis annavad kokku kümme punkti. Kursus on arvestatud, kui kursusel osaleja on kogusummana saanud vähemalt 180 punkti, ning osalenud 80% tundidest. (Hiljem täpsem arvestus).

Punkte andvad ülesanded asuvad õppeteksti järel ning on eraldi ära märgitud. Iga ülesande juures on ka kirjas, mitu punkti see annab. Kokku on ühe tunni raames võimalik saada 10 punkti. 

Ülesanded tuleb lahendada jooksvalt või postitada foorumisse. Iga ülesande juures on sellekohane vastav märge. 

Õppija saab oma tulemuste kohta tagasisidet iga sooritatud ülesande lõpus. Foorumisse postitatud tegevuste puhul annab õpetaja tagasiside nädala jooksul pärast esitamist.

Kursuse lõpptulemus selgub punktiarvestuse põhjal hiljemalt nädala jooksul pärast viimase e-õppetunni läbimist, kui õpetaja viib läbi personaalse videotunni, milles analüüsib õppija edasijõudmist, tuues välja nii tema tugevad, kui arendamist vajavad küljed.

Kohustuslik on osaleda vähemalt 80% tundidest.

Kõik õpematerjalid on digitaliseeritud ja leitavad vastava õppetunni juurest.

Õppematerjalid:

Ainsaar, M. (2016). Viitamine. Tartu Ülikool, Ühiskonnateaduste Instituut. Vaadatud 18.08.2017

1. Pastarus, K., Varik, M. (2016). Eesti keele lugemik-töövihik 3. klassile I-IV osa. Studium

2. Sunts, K. (2001). Koolitusmaterjalid

Abi saab, kirjutades: eripedagoog@sindi.edu.ee